نرم افزار دکا تایم | Deka Time

یکی از عوامل موثر در مدیریت بهتر سازمان ها و شرکت ها مدیریت صحیح پرسنل، آگاهی از فعالیت های تعریف شده آن ها و مدیریت زمان می باشد. یکی از این نرم افزارهای پر کاربرد و حرفه ای در زمینه حضور غیاب نرم افزار حضور و غیاب دکا می باشد.

نرم افزار حضور غیاب دکا نرم افزاری پیشرفته می باشد که تمام نیاز های سازمان ها و شرکت ها را در زمینه حضور غیاب و کنترل پرسنل برطرف می سازد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه حضور و غیاب می باشد که علاوه بر ثبت تاخیر و تعجیل روزانه، پرسنل می توانند پس از ثبت خروج، تسهیم بر اساس پروژه، فعالیت و نقش خود را انجام دهند.