کارگاه تخصصی چالش های سامانه مودیان در شرکت های پیمانکار

لطفا جهت ثبت نام در کارگاه تخصصی  بررسی چالش های بیمه و دارایی شرکت های پیمانکاری ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

"(الزامی)" indicates required fields